Terénna sociálna práca v meste Veľké Kapušany

Cie? projektu

Cie? projektu:

Podpora socilnej inkzie osb ohrozench socilnym vyl?enm alebo socilne vyl?ench prostrestnctvom rozvoja sluieb v meste Ve?k Kapuany.

pecifick ciele projektu:
- Napomc? k integrci marginalizovanch rmskych komunt s oh?adom na ich pecifick potreby a podmienky prostrednctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci.
- Znenie socilnej deprivcie prostrednctvom permanentnej socilnej prce v prirodzenom rodinnom otvorenom prostred .
- Predchdzanie vzniku krzovch situci v rodine, ochrana prv a prvom chrnench zujmov det a zamedzenie nrastu socilnopatologickch javov.
- Zlepenie socilnej situcie jednotlivcov, rodn a komunt socilnym zameranm na zvenie ich aktivity na na preberanie zodpovednosti za rieenie svojej situcie.
- Napomc? k integrci cie?ovej skupiny obyvate?stva na trh prce.
- Obmedzenie a odstra?ovanie negatvnych vplyvov, ktor ohozuj psychick vvin, fyzisk vvin alebo socilny vvin die?a?a a plnoletej fyzickej osoby.

INFORMCIA O PROJEKTE:

Nzov projektu: Ternna socilna prca v meste Ve?k Kapuany

Opera?n program: Zamestnanos? a socilne inklzia

Prioritn os: 2 - Podpora socilnej inklzie

Opatrenie: 2.1 Podpora SI osb ohrozench soc. vyl?enm alebo socilne vyl?ench prostrednctvom rozvoja sluieb starostlivosti s osobitnm zrete?om na MRK.

Kd vzvy: OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/02 

Copyright © 2009 Mesto Veľké Kapušany. Všetky práva vyhradené.

VJCOM Created by