Terénna sociálna práca v meste Veľké Kapušany

Cieľ projektu

Cieľ projektu:

Podpora sociálnej inkúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostrestníctvom rozvoja služieb v meste Veľké Kapušany.

Špecifické ciele projektu:
- Napomôcť k integrácií marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci.
- Zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom otvorenom prostredí .
- Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov.
- Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít sociálnym zameraním na zvýšenie ich aktivity na na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie.
- Napomôcť k integrácií cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce.
- Obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohozujú psychický vývin, fyziský vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby.

INFORMÁCIA O PROJEKTE:

Názov projektu: Terénna sociálna práca v meste Veľké Kapušany

Operačný program: Zamestnanosť a sociálne inklúzia

Prioritná os: 2 - Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie: 2.1 Podpora SI osôb ohrozených soc. vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK.

Kód výzvy: OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/02

 

  

 

Copyright © 2009 Mesto Veľké Kapušany. Všetky práva vyhradené.

VJCOM Created by